دوره مقدماتی من یک خبرنگارم
  • ده جلسه ۱۵۰ هزارتومان
  • دوشنبه های از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۰۰
  • شروع کلاس بعد از به رسیدن به حد نصاب
دوره آموزشی من یک خبرنگارم
جنسیت*
Max. file size: 20 MB.